@inproceedings{ farkas14b,
author={{Farka{\v{s}} I., Cimrov{\'a} B., Ryb{\'a}r J.}},
title={{Potla{\v{c}}enie motorick{\'y}ch rytmov v mozgu pri pozorovan{\'i} pohybu}},
booktitle={Kognitivn{\'i} v{\v{e}}da a um{\v{e}}l{\'y} {\v{z}}ivot II},
year={2014},
publisher={Slezsk{\'a} univerzita v Opave},
pages={67-74},
}