@inproceedings{ cimrova14a,
author={{Cimrov{\'a} B., Farka{\v{s}} I., Rosipal R.}},
title={{Vyu{\v{z}}itie rozhrania mozog–po{\v{c}}{\'i}ta{\v{c}} pri neurorehabilit{\'a}cii: preh{\v{l}}ad aktu{\'a}lneho v{\'y}skumu}},
booktitle={Kognitivn{\'i} v{\v{e}}da a um{\v{e}}l{\'y} {\v{z}}ivot II},
year={2014},
publisher={Slezsk{\'a} univerzita v Opave},
pages={33-38},
}