@inproceedings{ cimrova18b,
author={{Cimrov{\'a} B., Ro{\v{s}}{\'t}{\'a}kov{\'a} Z., Varga Dole{\v{z}}alov{\'a} M., Farka{\v{s}} I., Rosipal R.}},
title={{H{\v{l}}adanie s{\'u}vislost{\'i} medzi charakteristikami sp{\'a}nku a kognit{\'i}vnym v{\'y}konom pacientov s lo{\v{z}}iskovou isch{\'e}miou mozgu}},
booktitle={Kognice a um{\v{e}}l{\'y} {\v{z}}ivot XVIII},
year={2018},
publisher={Flow, z.s. },
address={Brno},
pages={11-12},
}