@inproceedings{ beckova22kuz,
author={{Be{\v{c}}kov{\'a} I., P{\'o}co{\v{s}} {\v{S}}., Farka{\v{s}} I.}},
title={{Sk{\'u}manie vzdialenostı́ adverzari{\'a}lnych vstupov k jednotliv{\'y}m triedam v hlbok{\'y}ch neur{\'o}nov{\'y}ch siet’ach}},
booktitle={Kognice a um{\v{e}}l{\'y} {\v{z}}ivot 2022},
year={2022},
editor={{\v{S}}ejnov{\'a} G., Vavre{\v{c}}ka M., Hvoreck{\'y} J.},
publisher={{\v{C}}VUT v Praze},
pages={160-161},
}