@inproceedings{ farkas23,
author={{Farka{\v{s}} I.}},
title={{Dôveryhodnost’ v{\'y}po{\v{c}}tov{\'y}ch modelov v umelej inteligencii a robotike}},
booktitle={Kogn{\'i}cia a umel{\'y} {\v{z}}ivot XXI, Smolenice},
year={2023},
publisher={Vydavate{\v{l}}stvo UK v Bratislave},
pages={28-29},
}