@misc{ rybar05,
author={{Ryb{\'a}r J., Kvasni{\v{c}}ka V., Farka{\v{s}} I.}},
title={{Kognit{\'i}vny pr{\'i}stup ku sk{\'u}maniu jazyka}},
year={2005},
}