Seminar in cognitive science and artificial intelligence

Archív seminárov

Program na letný semester 2010/2011

1. seminár

(Pondelok 28.02.2011 o 0:00)

Mgr. Broňa Brejová, PhD (Katedra informatiky, FMFI UK) , domovská stránka

Conditional Random Fields a ich použitie na anotáciu biologických sekvencií

Conditional random fields (CRF) sú zovšeobecnením skrytých Markovových modelov (HMM) a vďaka väčšej flexibilite a inej trénovacej stratégii dosahujú v praxi presnejšie výsledky pri analýze rôznych typov sekvenčných dát (Lafferty, McCallum, Pereira 2001). V prednáške predstavím CRF a ich rozdiely oproti klasickým HMM a ilustrujem ich použitie na aplikácii na anotáciu mitochondriálnych genómov, ktorú vyvinul môj diplomant Juraj Meštánek.

2. seminár

(Pondelok 21.03.2011 o 0:00)

Ing. Peter Marko (Ústav aplikovanej informatiky, FIIT STU)

Pravdepodobnostné a nedeterministické formálne metódy pri modelovaní protokolov

Prezentácia bude zameraná na porovnanie dvoch formálnych metód modelovania a verifikácie protokolov; a to na pravdepodobnostné modelovanie protokolov a na model-checking analýzu založenú na nedeterministických automatoch. Pre obidva prístupy budú uvedené typické prípady ich použitia, teoretické pozadie, nástroje umožňujúce tvoriť a verifikovať modely pre dané prístupy, a jednoduché experimenty. Experimenty na jednoduchých príkladoch demonštrujú silné stránky oboch prístupov a naznačujú typické scenáre pre ich využitie. Tvorba a verifikácia oboch typov modelov má svoje základy v teórii grafov, nedeterministických automatov a využíva princípy procesnej logiky. Nástroje, ktoré budem využívať pri experimentoch slúžia na automatizované overovanie vlastností vytvorených modelov. Tieto vlastností sú opísané pomocou LTL, PCTL, CSL formúl a pri pravdepodobnostnom modelovaní sa aplikuje aj princíp odmeny a trestu.

3. seminár

( 26.03.2011 o 0:00)

prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) , domovská stránka

Keď počítače budú inteligentnejšie ako ľudia

Situácia, kedy umelá inteligencia dosiahne úroveň ľudskej inteligencie, sa v odbornej literatúre nazýva singularitou. Podľa názorov expertov singularita nastane v horizonte dvadsiatich či tridsiatich rokov. Potom možno očakávať explóziu inteligencie, pretože počítače (alebo roboti) budú schopné svoju inteligenciu evolučne vylepšovať. Praktické dôsledky dosiahnutia singularity sú iba ťažko predstaviteľné. V prednáške uvedieme argumenty, prevažne z oblasti exponenciálneho rozvoja technológií a poznania činnosti ľudského mozgu, ktoré vedú spomenutých expertov k takýmto záverom. Ako protiklad uvedieme argumenty z oblasti výpočtovej zložitosti, ktoré naznačujú, že očakávania ohľadne exponenciálneho rozvoja inteligencie sú možno prehnané.

4. seminár

(Pondelok 28.03.2011 o 0:00)

Mgr. Pavel Petrovič, PhD. (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK) , domovská stránka

Aplikácia pravdepodobnostnej inferencie v robotike

Príspevok je krátky refeát zo samoogranizovaného workshopu pre doktorandov, ktorý sa konal začiatkom roka v AILAB na ETH v Zurichu o pravdepodobnostnej inferencii v robotike. Účastníci si na praktických ukážkach v matlabe vyskúšali naprogramovať jednotlivé metódy kalmanovských filtrov, lokalizácie, message passingu. V príspevku opíšeme tieto metódy a cvičenia.

5. seminár

(Pondelok 11.04.2011 o 0:00)

Ing. Luboš Magdolen, PhD. (Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky, SjF STU Bratislava)

Umelá inteligencia mechatronických systémov

Anotácia: 1. Mechatronika. 2. Umelá inteligencia v mechanických systémoch - mechatronika. 3. Fuzzy regulátor a Neural network regulátor pre riadenie tlmičov nákladného automobilu s cieľom znížiť poškodenie vozovky (k dispozícii sú aj namerané údaje reálneho experimentu na nákladnom vozidle). 4. Neuronová sieť ako doplnok matematického modelovania mechanických sústav na základe experimentálnych údajov.

6. seminár

(Pondelok 18.04.2011 o 0:00)

Ing. Alexander Šimko (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK) , domovská stránka

Warranted Derivations of Preferred Answer Sets

We are aiming at a semantics of logic programs with preferences defined on rules, which always selects a preferred answer set, if there is a non-empty set of (standard) answer sets of the given program. It is shown in a seminal paper by Brewka and Eiter that the goal mentioned above is incompatible with their second principle and it is not satisfied in their semantics of prioritized logic programs. Similarly, also according to other established semantics, based on a prescriptive approach, there are programs with standard answer sets, but without preferred answer sets. Our solution is as follows. According to the standard prescriptive approach no rule can be fired before a more preferred rule, unless the more preferred rule is blocked. This is a rather imperative approach, in its spirit. In our approach, rules can be blocked by more preferred rules, but the rules which are not blocked are handled in a more declarative style, their execution does not depend on the given preference relation on the rules. An argumentation framework is proposed in this paper. Argumentation structures are derived from the rules of a given program. An attack relation on argumentation structures is defined, which is derived from attacks of more preferred rules against the less preferred rules. Preferred answer sets correspond to complete argumentation structures, which are not blocked by another complete argumentation structures.

7. seminár

( 21.05.2011 o 0:00)

Peter Millard, senior lecturer (School of Computing Science, University of Portsmouth, UK) , domovská stránka : Can eDemocracy revitalise the democractic process or is it an illusion of Participation?