Kontakt

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KOGNITÍVNU VEDU
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina 5692
842 48 Bratislava

Email: sskv@cogsci.fmph.uniba.sk

Telefón: 02/60295621 (prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., predseda)