MIMEDIS: Vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračnej politike na Slovensku

Logo APVVLogo FSEV UKLogo FMFI UKLogo KInIT

MIMEDIS je spoločný projekt Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Katedry aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja SR. Štvorročný projekt sa začal v júli 2022. Hlavným cieľom projektu je skúmať vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, migrantom a migračnej politike na Slovensku pomocou kombinácie počítačového spracovania prirodzeného jazyka, automatizovanej obsahovej analýzy a doplnkových kvalitatívnych a kvantitatívnych observačných a experimentálnych metód. Budeme tiež vyvíjať metódy, techniky, zdroje a nástroje na automatizovanú analýzu textového obsahu využiteľné aj na skúmanie iných tém ako migrácia. Viac o projekte.

Tím FSEV UK

Tím FMFI UK

Tím KInIT

Počas posledných desaťročí a obzvlášť v období tzv. "migračnej krízy" v roku 2015 sa migrujúci ľudia, migrácia a migračné politiky stali polarizujúcimi politickými otázkami, ktoré ovplyvňovali a boli ovplyvňované verejnou mienku nielen na Slovensku ale aj v iných európskych krajinách. Doterajšie výskumy v zahraničí ukazujú, že médiami sprostredkované a rámcované informácie týkajúce sa migrácie, migrujúcich ľudí a migračných politík zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní verejnej mienky. Napriek tomu doteraz na Slovensku neexistujú výskumy, ktoré by sa sústredili na vplyv mediálneho diskurzu na migračné postoje. Takisto doposiaľ neexistujú analytické nástroje v slovenskom jazyku, ktoré by umožnili skúmanie mediálneho diskurzu založené na robustnej analýze veľkého množstva mediálneho obsahu.

Cieľom nášho projektu je realizovať integrujúci výskumný program o vplyve mediálneho diskurzu na migračné postoje a zároveň vytvoriť inovatívne analytické nástroje na jeho realizáciu. V projekte využijeme interdisciplinárny potenciál riešiteľského kolektívu, ktorý nám umožní využívať inovatívne prístupy ku komputačnému spracovaniu prirodzeneho jazyka v kombinácii s expertízou v oblasti výskumu mediálneho diskurzu a migračných postojov. Prostredníctvom automatizovanej obsahovej analýzy a vzájomne sa doplňujúcich kvalitatívnych a kvantitatívnych observačných a experimentálnych metód budeme skúmať dlhodobú dynamiku vzťahu medzi reálnymi udalosťami, mediálnym diskurzom a migračnými postojmi; vplyv mediálnych reprezentácií migračných kategórií, rodovej kategorickej typickosti pri mediálnom reprezentovaní migrujúcich ľudí, a mediálneho signálu o migračnej politike na migračné postoje; a vplyv skutočnej mediálnej spotreby na znalosti o migrácii a migračné postoje. Takisto vytvoríme metódy, techniky, zdroje a nástroje pre automatizovanú analýzu textového obsahu zameraného na problematiku migrácie v slovenskom jazyku, ktoré budú využiteľné aj pri skúmaní iných tém ako je migrácia.

Ciele projektu

  1. Vytvoriť metódy, techniky, zdroje a nástroje pre automatizovanú analýzu textového obsahu zameraného na problematiku migrácie v slovenskom jazyku, ktoré budú využiteľné aj pri skúmaní iných tém ako je migrácia.
  2. Preskúmať dlhodobú dynamiku vzťahu medzi reálnymi udalosťami (napr. tzv. “migračná kríza” v roku 2015), mediálnym diskurzom (mediálnym pokrytím, rámcovaním, emóciami a sentimentom týkajúcimi sa migrácie) a postojmi k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračným politikám v období od roku 2003 do roku 2022. Výskum budeme realizovať prostredníctvom automatizovanej obsahovej analýzy mediálneho obsahu a analýzy publikovaných prieskumov verejnej mienky v danom období.
  3. Preskúmať vplyv mediálnych reprezentácií migračných kategórií (utečenci/ky, migranti/ky, azylanti/ky a cudzinci/ky) na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračným politikám. Výskum budeme realizovať prostredníctvom automatizovanej obsahovej analýzy, kognitívnych rozhovorov a dotazníkových experimentov.
  4. Preskúmať vplyv rodovej kategorickej typickosti pri mediálnom reprezentovaní migrujúcich ľudí (migrujúci ľudia označovaní ako “migranti” alebo ako “migranti a migrantky”) na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračným politikám. Výskum budeme realizovať prostredníctvom automatizovanej obsahovej analýzy, kognitívnych rozhovorov a dotazníkových experimentov.
  5. Preskúmať vplyv mediálneho signálu o migračnej politike (mediálne informovanie o problémoch, ktorým čelia migračné politiky, a riešeniach, ktoré ponúkajú) na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračným politikám. Výskum budeme realizovať prostredníctvom automatizovanej obsahovej analýzy, kognitívnych a pološtrukturovaných rozhovorov, a preferenčných a dotazníkových experimentov.
  6. Preskúmať vplyv skutočnej mediálnej spotreby (konzumácia mediálneho obsahu v tradičných a online, verejnoprávnych a komerčných, mienkotvorných a bulvárnych médiách) na znalosti o migrácii a na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračným politikám. Výskum budeme realizovať prostredníctvom automatizovanej obsahovej analýzy, kognitívnych rozhovorov, multimediálneho elektronického merania mediálnej spotreby, dotazníkového panelového prieskumu a preferenčných a dotazníkových experimentov.

Projekt je štvorročný a má rozpočet 250 000 eur. Financuje ho Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

TBA
TBA