Dôležité termíny

Prihlášky príspevkov a ich abstraktov: do 1. 3. 2015 6. 3. 2015

Potvrdenie o zaradení príspevku: 7. 3. 2015 12. 3. 2015

Zaslanie textu príspevku: do 31. 3. 2015 10. 4. 2015

Registrácia na konferenciu a úhrada vložného: do 10. 4. 2015

Konanie konferencie: 25.–28. 5. 2015 (pondelok až štvrtok)

Sponzori

Nuabi, s.r.o.

Ľudovít Malinovský

Kontakt

Kontakt na organizačný výbor: kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk