Organizátori

Centrum pre kognitívnu vedu, Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu

Programový výbor

prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI, UK v Bratislave (predseda)
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI, UK v Bratislave (podpredseda)
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Ústav informatiky, FPF, Slezská univerzita, Opava
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., Ústav aplikovanej informatiky, FIIT STU, Bratislava
prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky, AV ČR, Praha
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., Ústav informatiky, UPJŠ, Košice
doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc., Katedra kybernetiky, FEL ČVUT, Praha
RNDr. Martin Takáč, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
Mgr. Radovan Šikl, PhD., Psychologický ústav AV ČR, Brno
PaedDr. Vladimíra Kurincová-Čavojová, PhD., Ústav experimentálnej psychológie, SAV, Bratislava

Organizačný výbor

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
RNDr. Martin Takáč, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
RNDr. Kristína Rebrová, PhD. Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
Mgr. Viliam Dillinger, Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava

Sponzori

Nuabi, s.r.o.

Ľudovít Malinovský

Kontakt

Kontakt na organizačný výbor: kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk