Zoznam účastníkov

Gabriela Andrejková

Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

s príspevkom:
Samoorganizujúce sa neurónové siete s viacerými úrovňami laterálnych váh

Eva Ballová Mikušková

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Kontaminovaný mindware: typy, otázky a výzvy

Ondřej Bečev

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

s príspevkom:
Jak měřit vědomí: metodologie časového určení vědomých prožitků

Ivana Budinská

Ústav informatiky SAV, Ústav informatiky SAV

s príspevkom:
Roboty s hlavou v oblakoch

Luděk Cienciala

Výzkumný ústav Centra excelence IT4Innovations, Slezská univerzita v Opavě

Barbora Cimrová

Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Interferencia zrakovej a sluchovej pozornosti pri dichotickej stimulácii

Vladimíra Čavojová

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Kontaminovaný mindware: typy, otázky a výzvy

Viliam Dillinger

Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Lokálne a globálne funkčné aproximátory pre učenie posiľňovaním

Igor Farkaš

Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Automatická tvorba učebných plánov pre strojové učenie

Andrej Juhás

Nuabi, s.r.o.

Vojtěch Juřík

Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Vliv formy 3D zobrazení geografické informace na její kognitivní zpracování

Marek Jurkovič

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Miera črtovej všímavosti vo vzťahu ku kognitívnym zaujatostiam

Dezider Kamhal

KAI Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Prečo Wittgenstein odmietal filozofické teórie

Jozef Kelemen

Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

Alica Kelemenová

Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

Zdenko Kohút

Centrum pre kognitívnu vedu, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Interferencia zrakovej a sluchovej pozornosti pri dichotickej stimulácii

Matúš Konečný

Ústav aplikovanej psychológie, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Rozhodnutia o živote a o peniazoch: Doménové špecifickosti v efekte rámcovania

Veronika Kundlová

Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Emergencia komunikácie v laboratóriu: triadická interakcia

Věra Kůrková

Ústav informatiky, Akademie věd ČR

s príspevkom:
Modelová složitost neuronových sítí - zdánlivý paradox

Tomáš Kuzma

Katedra aplikovanej informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Automatická tvorba učebných plánov pre strojové učenie

Vladimír Kvasnička

FIIT, Ústav aplikovanej informatiky, Slovenská technická univerzita

s príspevkom:
Pohľad umelej inteligencie a kognitívnej vedy na kolektívnu pamäť

Miroslav Langer

Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

s príspevkom:
Síla pozičních ekogramatických systémů

Andrej Lúčny

Katedra aplikovanej informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Agentovo-orientované programovanie v perspektíve vývoja programovania

Martin Majerník

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Kontaminovaný mindware: typy, otázky a výzvy

Lukáš Mamula

Filozoficko přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

s príspevkom:
Koncept Hayekova stroje pro řízení robotů Khepera IV

Marek Otáhal

Katedra kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze

s príspevkom:
Rozšiřování kognitivních schopností (neuro-implantáty a HTM model neocortexu)

Pavel Petrovič

Katedra aplikovanej informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Jazyk pre špecifikáciu pravidiel stolných hier ako základ automatického inteligentného hracieho robotického systému

Kristína Rebrová

Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Emergencia komunikácie v laboratóriu: triadická interakcia

Roman Rosipal

Ústav merania, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Systém zrkadliacich neurónov a perceptuálna modulácia kortikálnych motorických oscilácií

Ján Rybár

Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Paradigma ukotvenej kognície

Matej Sedláček

Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Emergencia komunikácie v laboratóriu: triadická interakcia

Petr Sosík

Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

s príspevkom:
Geometrické membránové systémy a modelování cytoskeletu

Aleš Svoboda

Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita v Praze

s príspevkom:
Umění umělého života jako cesta k parafrázi umění

Martin Takáč

Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Reprezentácia epizód v pracovnej pamäti, problém viazania a vytváranie očakávaní

Štěpánka Tůmová

Ústav Informatiky, oddělení informační vědy, Slezská univerzita v Opavě

Michal Vavrečka

Katedra kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze

s príspevkom:
Robot založený na ukotveném situovaném modelu

Šárka Vavrečková

Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

s príspevkom:
Prostředí eko-kolonií a P kolonií

Sponzori

Nuabi, s.r.o.

Ľudovít Malinovský

Kontakt

Kontakt na organizačný výbor: kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk