Programový výbor

prof. Ing. Igor Farkaš, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI, UK v Bratislave (predseda)
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI, UK v Bratislave (podpredseda)
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc, Ústav informatiky, UPJŠ, Košice
prof. RNDr. Beňušková, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI, UK v Bratislave
RNDr. Barbora Cimrová, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI, UK v Bratislave
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD, Katedra logopédie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD, Katedra filozofie, Trnavská univerzita v Trnave
doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc, Centrum teoretických studií, Univerzita Karlova a AV ČR Praha
Mgr. Matěj Hoffmann, PhD, Katedra kybernetiky, FEL ČVUT, Praha
PhDr. Juraj Hvorecký, PhD, Filozofický ústav, AV ČR, Praha
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc, Ústav informatiky, FPF, Slezská univerzita, Opava
PaedDr. Vladimíra Kurincová-Čavojová, PhD, Ústav experimentálnej psychológie, SAV, Bratislava
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc, Ústav aplikovanej informatiky, UCM Trnava, Bratislava
prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD, Fakulta informatiky a manažmentu, Univerzita Hradec Králové
doc. Mgr. Radovan Šikl, PhD, Psychologický ústav, AV ČR, Brno
Mgr. Michal Vavrečka, PhD, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT, Praha
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc, Ústav informatiky, AV ČR, Praha

Organizačný výbor

prof. RNDr. Beňušková, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI, UK v Bratislave
RNDr. Barbora Cimrová, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI UK, Bratislava
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI UK, Bratislava
Miroslava Galasová, MBA, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI UK, Bratislava
Mgr. Peter Gergeľ, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI UK, Bratislava
PhDr. Juraj Hvorecký, PhD, Filozofický ústav, AV ČR, Praha
RNDr. Kristína Malinovská, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI UK, Bratislava
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI UK, Bratislava
RNDr. Martin Takáč, PhD, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI UK, Bratislava
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc, Ústav informatiky, AV ČR, Praha