Supervised theses

Igor Farkaš, FMFI, Comenius University Bratislava

(Areas: Artificial intelligence or Cognitive Science)

[Doctoral theses] [Master's theses] [Bachelor's theses]

Year Student Doctoral thesis title
2023 Matej Pecháč Intrinsically motivated reinforcement learning
2021 Matúš Tuna Label-efficient learning in artificial neural networks
2021 Juraj Holas Adaptive skill acquisition in hierarchical reinforcement learning
2019 Peter Gergeľ Biologically inspired modeling of artificial neuro-glial networks
2019 Viliam Dillinger Abstract state space construction in hierarchical reinforcement learning
2014 Kristína Rebrová Grounding the meaning in sensorimotor cognition: a connectionist approach
2013 Michal Malý Reinforcement learning with abstraction
2012 Vladimír Chudý Systém pre rozpoznávanie slov a verifikáciu hovoriaceho
2011 Ján Švantner Natural language processing with recurrent neural networks
2010 Pavol Vančo Processing of tree-structured data with recursive self-organizing maps

Year Student Master's thesis title
2023 Tomáš Janeta Planning smooth and safe arm movements using reinforcement learning
2022 Erik Bíly Učenie posilňovaním s internou motiváciou založenou na prediktívnom modeli
2021 Jana Harvanová Learning neural proprioceptive-tactile arm representations in a humanoid robot
2020 Igor Slovák Few-shot face recognition using artificial neural networks
2020 Oswaldo Macedo Recognizing and imitating emotions in a robotic system
2020 Laura Gschwandtner Deep learning for detecting interictal EEG biomarkers to assist differential epilepsy diagnosis
2019 Martin Pecen Akvizícia proprioceptívno-dotykových reprezentácií tela u humanoidného robota
2019 Lejla Metohajrová Entity disambiguation using embeddings
2019 Martin Kellner Learning eye-hand coordinate transformation in a simulated humanoid robot
2019 Lukáš Mayer Segmentácia sémanticky významných oblastí v obraze
2019 Jerguš Adamec Exploračné stratégie v učení posilňovaním
2018 Tine Kolenik Computer modelling of the influence of natural selection on perceptual veridicality
2018 Miloslav Torda Computational analysis of information-processing properties in an echo-state network
2018 Ondrej Jariabka Predicting human behavior from public cameras with convolutional neural networks
2018 Marek Šuppa Diacritics restoration for Slovak texts using deep neural networks
2018 Jakub Pospichal Učenie invariantných senzo-motorických reprezentácií pohybov uchopovania pomocou neurónových sietí
2017 Peter Kovács Learning of object grasping in a robotic system
2016 Martin Varga Emulácia kože v simulátore humanoidného robota iCub a autonómna explorácia tela
2015 Radomír Bosák Computational analysis of memory capacity of an echo-state network
2014 Peter Gergeľ Konekcionistické modelovanie učenia sa analógií
2014 Tomáš Štibraný Vizuálno-motorická integrácia v reálnom robotickom prostredí
2013 Matej Pecháč Samoorganizácia senzomotorických reprezentácií a ich využitie pri uchopovaní objektov
2013 Filip Tóth Evolvovanie riadenia pohybu mobilného robota v neznámom prostredí
2013 Paula Stachová Porozumenie jazyku a situačné modely
2013 Marcel Švec Representation of object position in various frames of reference using a robotic simulator
2013 Martin Kokoška Využitie rozhrania mozog-počítač na vykonávanie akcií
2012 Lukáš Zdechovan Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub
2012 Anton Vančo Quantification of causal interactions in complex systems
2012 Milan Halabuk Testing the hierarchical neural network DBN in invariant object recognition
2011 Tomáš Malík Neurálny model integrácie jazykových a motorických znalostí simulovaného agenta
2011 Jaroslav Blanář Simulácia šermu v 3D za pomoci metód umelej inteligencie
2011 Viliam Dillinger Učenie sekvencií pomocou hierarchickej neurónovej siete s echo stavmi
2011 Juraj Barič Invariantná kategorizácia 2D objektov pomocou neurónovej siete DBN
2010 Martin Bezák Modelovanie zdieľanej vizuálnej pozornosti pomocou neurónových sietí
2010 Richard Korenčiak Aproximácia motorického priestoru ramena simulovaného robota
2010 Ľuboš Plavucha Problém vzťahu mysle a tela z filozofického hľadiska
2010 Tomáš Rapčan Sledovanie pohybujúcej sa loptičky mobilným robotom
2010 Radoslav Škoviera Riadiaci systém pre autonómneho agenta založený na emočnom modeli a umelých neurónových sieťach
2009 Marek Cifra Riadenie virtuálneho automobilu pomocou neurónovej siete
2009 Martin Rakovský Situačné modely v porozumení jazyku
2008 Peter Jankovič Konekcionistický prístup k porozumeniu textu na báze situačného priestoru mikrosveta
2008 Róbert Durkaj Connectionist model of sentence comprehension
2008 Tomáš Sirný Rekurzívna SOM a automaty
2007 Pavol Kaiser Automatická korekcia textu pomocou neurónových sietí
2007 Miroslav Ľos Akvizícia gramatiky z korpusu pomocou samoorganizácie
2007 Martin Svetlík Simulácia impulzných neurónových sietí pomocou udalostí, model JASTAP
2006 Michal Glaus Modelovanie dynamiky impulzných neurónových sietí (model SRM)
2006 Michal Pokorný Spracovanie štruktúrovaných dát pomocou lineárnej RAAM
2001 Svorad Štolc Učenie bezkontextového jazyka a^nb^n pomocou rekurentnej BCM neurónovej siete

Year Student Bachelor's thesis title
2023 Dmytro Herashchenko Robot reading human head pose and gaze direction
2023 Karolína Pisoňová Učenie sa peripersonálneho priestoru humanoidného robota
2021 Nina Raganová Testing neural network intelligence using Raven’s Progressive Matrices
2019 David Šuba Rozpoznávanie reči v zjednodušenom anglickom jazyku pre účely robotickej aplikácie
2018 Adrián Goga Reinforcement learning in 2048 game
2016 Lejla Metohajrová Biologically inspired predictive model of proprioceptive body representations
2015 Karin Vališová Distal teacher learning in robotic arm reaching with active exploration
2014 Peter Barančok Computational investigation of echo-state network properties
2014 Andrej Sekáč Bimanual object grasping using a robotic simulator
2013 Michal Rataj Aktívne rozpoznávanie objektov v robotickom simulátore iCub
2011 Matej Pecháč Príprava úloh na cvičenia z rekurentných neurónových sietí
2009 Tomáš Malík Analýza rekurentných sietí s echo stavmi pri generovaní trajektórií
2008 Peter Galiovský Spracovanie viet jazyka pomocou neurónovej siete s echo stavmi