Program konferencie, Posterová sekcia, Pozvaní rečníci

Program konferencie

Streda 29. 5. 2019
12:00 Registrácia
13:45 Otvorenie konferencie
14:00 BLOK 1
14:00 Zsolt Cséfalvay: Primary progressive aphasia – a dementia of language network
14:40 Anton Markoš: Život a umelá inteligencia – hľadanie analógií markos.pdf
15:00 Alica Kelemenová: Generatívne modely vývoja biologických štruktúr kelemenova.pdf
15:20 Isabella Sarto-Jackson, Ľubomír Tomaška: Simple minds—yeast as a model neuron sarto-jackson-tomaska.pdf
15:40 Prestávka s občerstvením
16:00 BLOK 2
16:00 Branislav Sobota, Štefan Korečko, Igor Farkaš, Marián Hudák, Martin Sivý, Peter Vasiľ, Dominik Trojčák: Virtuálne prostredie pre experimentálne posúdenie kognitívnych funkcií sobota-et-al.pdf
16:20 Zdeněk Stachoň, Ondřej Kvarda, Lukáš Herman, Čeněk Šašinka: Virtuální realita v procesu komunikace kartografické informace stachon-et-al.pdf
16:40 Vojtěch Juřík, Čeněk Šašinka, Pavel Ugwitz: Eye-tracking ve virtuální realitě: implementace a možnosti měření jurik-et-al.pdf
17:00 Marek Nagy: Umelá inteligencia pomáha deťom s osvojovaním čítania nagy.pdf
17:20 Andrej Jursa, Mária Markošová: Analysing and modelling functional brain networks jursa-markosova.pdf
18:30 Večera
Štvrtok 30. 5. 2019
7:30 Raňajky
9:00 BLOK 3
09:00 Marián Špajdel: Kognitívne funkcie vo vzťahu k funkčnej asymetrii hemisfér
09:40 Barbora Cimrová, Igor Farkaš, Peter Gergeľ, Roman Rosipal: Meranie kapacity vizuálnej priestorovej pracovnej pamäte a schopnosti filtrácie cimrova-et-al.pdf
10:00 Vladimír Kvasnička: Darwinovská evolúcia ako algoritmus
10:20 Prestávka s občerstvením
10:40 BLOK 4
10:40 Jiří Wiedermann: Inteligentní infrastruktury: požehnání, nebo prokletí? wiedermann.pdf
11:00 Andrej Lúčny: Integrácia moderných prostriedkov umelej inteligencie do mobilného robota lucny.pdf
11:20 Ivana Budinská, Tomáš Kasanický, Ján Zelenka: SkyBat: model swarmového správania inšpirovaný prírodou budinska-et-al.pdf
11:40 David Černý: Etické principy regulace chování umělé inteligence cerny.pdf
12:00 Obed, poludňajšia prestávka
14:00 BLOK 5
14:00 Juraj Hvorecký: Komponentná analýza vedomých stavov hvorecky.pdf
14:20 Silvia Gáliková: On the multimodal metaphor "Dance is Language galikova.pdf
14:40 Jana Kuzmíková, Marcel Kvassay, Peter Krammer, Mária Kénesy Túnyiová: Emergentnosť literárnej metafory kuzmikova-et-al.pdf
15:00 Benjamin Fele, Martin Takáč: A connectionist model of acquisition of noun phrases with syntactic bootstrapping fele-takac.pdf
15:20 Aleš Svoboda: Suprematismus, rayonismus, neoplasticismus a elementarismus v kontextu imitační hry svoboda.pdf
14:00 - 15:40 Workshop Aplikace pro výzkum v imerzivní virtuální realitě (CEPCoS, Masarykova univerzita)
1. Kolaborativní imerzivní virtuální realita - výuka geografie (Čeněk Šašinka a kol.)
2. Interaktivní prvky ve virtuální realitě (Pavel Ugwitz)
15:40 Prestávka s občerstvením
16:00 POSTEROVÁ SEKCIA
16:00 Predstavenie posterov
16:30 Posterová sekcia
18:30 Raut
Piatok 31. 5. 2019
7:30 Raňajky
9:00 BLOK 6
09:00 Michal Vavrečka: Pochopení statických a dynamických vizuálních scén
09:40 Martin Kellner, Igor Farkaš: Koordinácia ruka-oko v simulátore humanoidného robota kellner-farkas.pdf
10:00 Zdeněk Straka, Matěj Hoffmann: Learning a peripersonal space representation using Conditional Restricted Boltzmann Machine straka-hoffmann.pdf
10:20 Prestávka s občerstvením
10:40 BLOK 7
10:40 Lenka Valuš, Viera Bačová: Mind the next generations: Boosting pro-ecological worldviews via social responsibility appeals valus-bacova.pdf
11:00 Jana Bašnáková, Lenka Valuš: What are they afraid of? Cognitive predictors of risk assessment related to refugees. basnakova-valus.pdf
11:20 Eva Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová: Does analytical thinking protect people against unfounded beliefs? Cognitive reflection, depression, proneness to paranormal explanation and astrology ballova-cavojova.pdf
11:40 Čeněk Šašinka, Alžběta Šašinková, Vojtěch Juřík: Ztraceno v kontrole sasinka-et-al.pdf
12:00 Ukončenie konferencie
12:15 Obed

Posterová sekcia

Pozvaní rečníci

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., Katedry logopédie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave, a Neurologická klinika a Centrum klinických neurovied na 1. LF UK v Prahe

Prof. Cséfalvay pôsobil 10 rokov na I. neurologickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave ako klinický logopéd. Absolvoval niekoľko krátkodobých študijných pobytov v Kanade, vo Švédsku a v Nórsku, v rokoch 1998-99 bol na študijnom pobyte na Univerzite v Arizone (Fulbrightovo štipendium). Viac ako 30 rokov sa venuje výskumu afázie a dyzartrie, s osobitným akcentom na diagnostiku a terapiu neurogénnych porúch komunikácie u dospelých. Prednáša na postgraduálnych kurzoch z afaziológie na Slovensku, v ČR a v Maďarsku. Po návrate z USA založil a viedol prvú konverzačnú skupinu pre pacientov s afáziou na Slovensku. Bol iniciátorom a organizátorom slovensko-českých (neskôr aj medzinárodných) afaziologických sympózií. V posledných rokoch sa jeho výskumné zameranie rozšírilo okrem vaskulárne podmienených afázií na sledovanie jazykových deficitov pri neurodegeneratívnych ochoreniach (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba), osobitne na výskum jazykovo-špecifických demencií - primárnu progresívnu afáziu. Viac na domovskej stránke Zsolta Cséfalvaya.

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Doc. Špajdel pôsobil 10 rokov ako výskumný pracovník v Laboratóriu kognitívnej neurovedy v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave. Jeho hlavným zameraním je psychológia a kognitívna neuroveda, so špecializáciou na výskum kognitívnych funkcií vo vzťahu k funkčnej asymetrii mozgu, na výskum spracúvania zrakových a sluchových informácií, pozornostných procesov a vplyv emócií na kogníciu. Vo výskume využíva techniku monitorovania očných pohybov (eye-tracking), EEG, dichotickú stimuláciu, meranie variability srdcového rytmu a meranie kožno-galvanickej reakcie. Má bohaté skúsenosti v oblasti metodológie a bioštatistiky pre psychologické výskumy a medicínske klinické štúdie. Viac na domovskej stránke Mariána Špajdla.

Mgr. Michal Vavrečka, PhD., Oddelenie Robotiky a strojového vnímaní, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (ČIIRK), Praha

Mgr. Vavrečka, vyštudovaný psychológ, vedie skupinu kognitívneho modelovania Incognite. K jeho odborným záujmom patrí kognitívna sémantika, priestorová kognícia a robotika. Venuje se implementácii kognitívnej architektúry do humanoidného robota, pomocou ktorej dokáže komunikovať s človekom v prirodzenom jazyku. Jadrom architektúry je formalizovaný mentálny model, který má robotovi umožniť slovne opísať aktuálny stav sveta, odpovedať na otázky týkajúce se vzťahov medzi objektmi, predikovať možné stavy sveta a vykonávať akcie podľa zadaných verbálnych inštrukcií. Viac na domovskej stránke Michala Vavrečku.

Program konferencie, Posterová sekcia, Pozvaní rečníci